18
Paulus nalelela aoꞌ noo mama Priskila ma papa Akila, nai kota Korentus
1-3 Tepoꞌ ria, Mane Bauinaꞌ esa, neme mana-pareta Roma, nade Klaudius. Ana namanasaꞌ noo lahenda Yahudi raa, boe ma ana usi heni sii reme kota Roma, de ara ralalaꞌ rabasa mamanaꞌ lalaꞌen. Tou Yahudi esa, nade Akila, noo saon, Priskila, boe ralai remeꞌ propensi Italia, reu leo kota Korentus. Akila nemeꞌ propensi Pontus, nonoi na tao hata neme banda rouꞌ a mai.
Tepoꞌ ria boe, Paulus foa elaꞌ kota Atena leo Korentus neu, nalelela aoꞌ noo Akila ma Priskila, huu ria boe tao hata neme banda rouꞌ a mai. Ara leo rabua, ma roi nonoiꞌ neuꞌ esa.
Kalu losa lahenda Yahudi ra faiꞌ hahae ao nara soo na, Paulus leo uma mamaso nara daleꞌ neu. Nai na, ana leleꞌo sudi lahenda Yahudi ra, ma lahenda fekeꞌ ara, fo elaꞌ ramahere neuꞌ Yesus.
Tehuu faiꞌ fo Silas noo Timotius reme propensi Makedonia, Paulus hahae tatao banda rouꞌ a. Hatu-leledon ana nasapute nafada lahenda Yahudi ra nae, “Lahenda fo rina ita basa tahani neme uluꞌ mai, fo rina Amaꞌ Manetualain helu basa nae*? fee, Ana mai soo, riiꞌ Yesus.”
Tehuu lahenda Yahudi ruma ramanasa roo Paulus, ma ara nau dedea ratuda ni. Basa boe ma, Paulus sasapu heni afu nai ria papake na, fo tao tanda esa nae, ana ta nau tao daleꞌ neuꞌ sira soꞌ, huu noo ara ta nau sipoꞌ Tutui Malole fo riiꞌ ana nafada sii a. Boe ma ana nafada nae, “Emi talalu maan seli! Emi mamanene o tao pake! Tehuu nemeꞌ na leo! Neuꞌ ko emi lepa aom sala mara. Au poꞌi lima ka neme emi mai. Neme besaꞌ ia mai, au ta tao daleꞌ neuꞌ emi lahenda Yahudi a soꞌ. Au oi uu anori lahenda fekeꞌ nana lahenda Yahudi ta sira fa.”
Paulus nasadea, foa ela lahenda Yahudi ra, boe ma ana leo uma esa nai uma mamaso boboa na. Manu uma a, nade Titus Yustus, nana lahenda Yahudi ta ria fa, tehuu dale na nahiiꞌ Amaꞌ Manetualain.
Ta doo bea boeꞌ, te uma mamasoꞌ ria malaka na, nade Krispus, noo basa uma isi nara katemaꞌ asa, roo basa lahenda Korentus fekeꞌ ara, ramanene neuꞌ Paulus, ma ramahere neuꞌ Ramatua Yesus. Boe ma Paulus sarani sii.
Hatuꞌ esa boe ma, nonooꞌ leo nae Paulus nalamei namanene Amaꞌ Manetualain dedea nae, “Paulus! O bosoꞌ biiꞌ, ma bosoꞌ lauoꞌoe aom neuꞌ nonoiꞌ ia, te o nonoi-laka ma bei ta basan fa. O muste manori maroo lahenda ia ra muniꞌ Au Tutui Malole Ka. 10 Mafarereneꞌ oo! O ta moi-tao mesaꞌ ko fa, te Au sama-sama oo ko. Leo mae lahenda tao rasususaꞌ o, tehuu Au pasaꞌ ei Ka oo ko. Ma Au tao mataꞌ neuꞌ o hatu-leledon. Bosoꞌ mafarene henin. Nai kota ia, Au lahenda Ki dodouꞌ.”
11 Paulus namanene leo naaꞌ, boe ma ana leo namanoso nai kota Korentus. Ana nanori Manetualain Eno Masoda Na nai naa, losa teuꞌ esa seseriꞌ.
12 Tepoꞌ ria, ara soꞌu ra touꞌ esa, nade Galio, fo dadi gubernur nai propensi Akaya.* Tuka manadui nai batu esa, ara soꞌu ra Galio dadi Gubernur nai Akaya, riiꞌ bula kahitu na teu kalima hulu esa na. Boe ma lahenda Yahudi ra rala-haraꞌ fo hela roo Paulus leo gubernur, nai mamana parisa dedeaꞌ. 13 Boe ma ara kolaaꞌ Paulus rae, “Touꞌ ia dudukuꞌ lahenda dodouꞌ fo tuka agama bebeuꞌ. Seko nate, mana-pareta Roma ta manaku agama ria fa!”
14 Paulus nau dedea nasalaꞌe ao na, tehuu gubernor dedea naꞌulu nasaꞌai lahenda fo rina ara kolaaꞌ Paulus nae, “We! Lahenda Yahudi emin, pasaꞌ ridoo mara, e! Kalu emi meni dedeaꞌ mae lahenda tao tadaluꞌ, do lahenda rapau ao soo na, au amanene emi dedea mara. 15 Tehuu dedeaꞌ fo emi menin mai ia, nana emi hihii-nanau uma dalem ria! Emi malelena aoꞌ adaꞌ noi agama Yahudi a atoran na, ma dedea-nafada nara, ma nade nara. Dedeaꞌ ria mana-pareta manai ia ta nalelaꞌ leo naaꞌ neu fa!” Lahenda Yahudi rahiiꞌ rareresiꞌ ada noi lolonda baꞌi.
16 Basa boe ma, gubernur ria usi heni sii reme mamana parisa dedeaꞌ a mai. 17 Boe ma, lahenda Yunani fo rai naa homu ra touꞌ esa, nade Sostenes. Ria nana malaka nemeꞌ lahenda Yahudi ra uma mamason. Ara hela roon, boe ma popoꞌon nai gubernur a mata na, tehuu ana ta tao daleꞌ neuꞌ asa fa.
Paulus neme Korentus mai, fali seluꞌ leo kota Antiokia nai propensi Siria
18-19 Basa ria boe ma, Paulus leo nahaniꞌ Korentus. Boe ma ana nateꞌa lahenda kamahereꞌ fo nai naa. Basa boe ma, ana noo Priskila ma Akila, leo kota Kengkrea, reu rahani ofaꞌ. Nai naa, Paulus keu kusiꞌ laka na, fo dadi tanda esa nae, ana helu neuꞌ Amaꞌ Manetualain nai maꞌulun ria, besaꞌ ia ana tao natetetu sii soo. Kalu hapu lahenda Yahudi nau raheluꞌ roo Amaꞌ Manetualain, ana muste puasa. Faiꞌ bea ma, ana tao na basa heheluꞌ ria soo na, keu kusiꞌ laka na. Meten nai Rerekeꞌ 6:18 Basa boe ma, ara saꞌe ofaꞌ leo kota Efesus reu, ara onda, Paulus foa elaꞌ nonoo kaduan sira, de leo lahenda Yahudi ra uma mamason daleꞌ neu. Nai naa, ana nafee aꞌafiꞌ noo lahenda Yahudi ra. 20 Ara dedea leoꞌ naa boe ma, lahenda Yahudi ra hule fo Paulus leo namanoso noo sii seluꞌ baiꞌ, tehuu ana ta nataa fa. 21 Basa boe ma, ana nateꞌa nae, “Toranooꞌ ara, bosoꞌ dale mara rasalaꞌe! Kalu Manetualain soi enoꞌ soo na, neuꞌ ko au mai dama seluꞌ emi bali.” Dedea nae leoꞌ naa boe ma, ana foa elaꞌ Efesus.§ Lahenda malela inaꞌ ara, rae Paulus nau foa elaꞌ sii, huu fo ana nahiiꞌ tuka Paska nai Yerusalem. Kalu ana namadoo-doo faiꞌ na, neuꞌ ko fai nafa ani a mai soo na, ana ta dadi neu sooꞌ.
22 Basa boe ma, ana saꞌe ofaꞌ naroo leo kota Kaisarea neu, ana onda neuꞌ naa, boe ma ana laꞌo leo Yerusalem neu, de nahomu limaꞌ noo lahenda kamahereꞌ fo rai naa. 23 Ana leo lalai faiꞌ hida nai naa, basa boe ma, ana laꞌo naleleiꞌ nai propensi Galatia noo Frigia, ma ana tao natetea lahenda kamahereꞌ ara dale nara.
Apolos nai kota Efesus noo kota Korentus
24 Tepoꞌ ria, lahenda Yahudi esa, nade Apolos, neme Aleksandria, nai propensi Masir ele. Ana malela dedea naan seli, nala basa Amaꞌ Manetualain Susura Makamoi Na isi na boe. Ana besaꞌ ko losa kota Efesus. 25 Ana namanene tutui laꞌe Yesus, ma nahiiꞌ tui seluꞌ noo ao masee na fee lahenda fekeꞌ, ma basa tutuin sira nana laꞌe tebe. Tehuu ana bei ta nala basa hihii-nanauꞌ a fa, ana nalelaꞌ noi Yohanis sarani lahenda, dadi neuꞌ tanda esa nae ara hahae remeꞌ nonoi-tatao sala-siko nara mai. 26 Laꞌi esa boe ma, ana dedea nai lahenda Yahudi ra uma mamason daleꞌ ta pake nafufuniꞌ soꞌ. Priskila noo Akila ramanenen dedea nai naa, basa boe ma hule ni fo roon leo uma neu, de tui ralalutuꞌ Ramatuaꞌ Yesus Eno Masoda Na.
27 Basa ria boe ma, Apolos naꞌetuꞌ naan leo propensi Akaya neu. Lahenda kamahereꞌ fo rai Efesus nana daleꞌ esa roo ria hihii-nanaun, nana huu ara bubuluꞌ rae Amaꞌ Manetualain rina soi enoꞌ fo elaꞌ lahenda nai Akaya ramahere neuꞌ Ana, ma Manetualain boe sue neuꞌ asa. Basa boe ma, lahenda Efesus ara tao susuraꞌ, fee sira toranoon nai Akaya hule fo ara sipoꞌ ra Apolos noo malole. Homu na susuraꞌ a boe ma, ana laꞌo. Losa nai Akaya, ana tulu-fali tebe-tebe neuꞌ lahenda kamahereꞌ fo rai naa. 28 Ana natatane aoꞌ noo lahenda Yahudi ra nai lahenda dodouꞌ matan, tehuu ara ta rasekin fa. Ana nahiiꞌ pake Amaꞌ Manetualain Susura Makamoi Na, fo nanori neni asa nae, “Lahenda fo Manetualain helu basa, de rina ita tahani doo-doo ia, nana riiꞌ Yesus.”

*18:12 Tuka manadui nai batu esa, ara soꞌu ra Galio dadi Gubernur nai Akaya, riiꞌ bula kahitu na teu kalima hulu esa na.

18:15 Lahenda Yahudi rahiiꞌ rareresiꞌ ada noi lolonda baꞌi.

18:18-19 Kalu hapu lahenda Yahudi nau raheluꞌ roo Amaꞌ Manetualain, ana muste puasa. Faiꞌ bea ma, ana tao na basa heheluꞌ ria soo na, keu kusiꞌ laka na. Meten nai Rerekeꞌ 6:18

§18:21 Lahenda malela inaꞌ ara, rae Paulus nau foa elaꞌ sii, huu fo ana nahiiꞌ tuka Paska nai Yerusalem. Kalu ana namadoo-doo faiꞌ na, neuꞌ ko fai nafa ani a mai soo na, ana ta dadi neu sooꞌ.