6
Soꞌal ate no tuan
Hambu tuan aten ruma mana ramahere neu Lamatuaꞌ Yesus. Ara musi fee hadꞌa-hormat neu tuan na, naa fo atahori deaꞌ ra nda hambu dalaꞌ fo olaꞌ raꞌatutudꞌaꞌ Lamatualain naran, ma nda raloe-radꞌae hita nenorin sa. 2a Hambu ate ruma tuan na namahere neu Lamatuaꞌ Yesus. Ate ra nda bole raloe-radꞌae tuan naa, huu namahere neu Lamatuaꞌ Yesus. Ara musi mete-seꞌu malolole lenaꞌ tuan nara, huu basa sira atahori mamahereꞌ, de musi rasodꞌa esa sue esa.
Nenori manasalaꞌ no sebꞌa-bꞌae maloleꞌ
2b Tius! Munori basa ia ra, ma huhuar jamaꞌat ra fo tao tungga basa naa ra. Hita nenori matetun, dadꞌi netehuuꞌ mia dala masodꞌaꞌ fo tao nemehoꞌo Lamatuaꞌ ralan. Te atahori mana nanori fea no ia, ara piru hendi Lamatuaꞌ Yesus Kristus nenori matetun ena. Atahori mataꞌ naa, koao, te uta nara rouꞌ! Sira hedꞌin, naeni hiiꞌ a sangga netofaꞌ ma nereresiꞌ dedꞌea-oꞌolaꞌ ra. Basa ia ra tao fee atahori ralan mera, ratofa, tao ralutu atahori laen nara malolen, ma rundu salaꞌ neu atahori laen. Atahori mataꞌ naa ra akaꞌ taoꞌ a nemuet rakandooꞌ a. Rala nara deꞌulakaꞌ. Nda rahine bee maloleꞌ sa ena. Ara duꞌa rae mete ma sira nggate-nggate ro agama, na ramasuꞌi.
Memaꞌ, agama bisa tao atahori duꞌa rae sira ramasuꞌi. Huu, mete ma tasodꞌa tungga Lamatualain hihii-nanaun ma tamedꞌa saa fo hita taꞌenaꞌ naa dai ena, naa fo agama matetuꞌ!
Misinedꞌa malolole! Leleꞌ bꞌonggi hita, nda tendi saa nisiꞌ raefafoꞌ ia sa boe. Ma mete ma hita mate o, nda tendi saa mia raefafoꞌ ia sa boe. Dadꞌi, sadꞌi nanaat no bꞌua-bꞌaꞌus dai, naa dai ena!
Te atahori mana nae namasuꞌi, ana hambu sosobꞌaꞌ mataꞌ-mataꞌ no mudꞌaꞌ, losa ana tudꞌa nenenoreꞌ mia dꞌii-ona, huu duꞌa a hata-hetoꞌ a. Basa naa ra rendi sosoeꞌ ma ralutu masodꞌa nara. 10 Te sue dꞌoiꞌ naa, dadꞌi okaꞌ mia basa tatao deꞌulakaꞌ mataꞌ-mataꞌ ra. Hambu atahori ruma sangga dꞌoiꞌ onaꞌ naa, de ara dinggoꞌ raꞌadꞌodꞌoꞌ mia nemehere matetu nara. No taꞌo naa, ralutu baliꞌ sira masodꞌan.
Toꞌu muhereꞌ nenoriꞌ fo ho simboꞌ a
11 Timotius! Ho ia, Lamatualain enan. Dadꞌi dinggoꞌ muꞌudꞌodꞌoꞌ mia basa deꞌulakaꞌ ra. Musodꞌa meumareꞌ. Musodꞌa tao nemehoꞌo Lamatualain ralan sia basa dalaꞌ ra. Mumuhere mukundoo neu Yesus Kristus. Sue basa atahori. Muꞌutataaꞌ sia sususaꞌ. Musodꞌa maloleꞌ mo basa atahori. 12 Muꞌutataaꞌ tebꞌe-tebꞌeꞌ, fo munori basa nenoriꞌ fo hita tamahereꞌ a. Lamatualain noꞌe nggo misiꞌ masodꞌaꞌ nda mana basaꞌ sa. Ma mufadꞌe nemehere ma neu Lamatuaꞌ Yesus taꞌo naa sia atahori hetar matan. De holu mihereꞌ masodꞌaꞌ naa, afiꞌ mboꞌi e. Yohanis 18:37 13-14 Ia naa, au oꞌe nggo helu-fuli taꞌo ia: tao tungga basa Lamatuaꞌ Yesus parendan. Afiꞌ mulena-langga parendaꞌ esa boe, naa fo atahori afiꞌ hambu sala ma. Tao tungga basa naa ra no tetebꞌes, losa hita Malanggan Yesus Kristus, fai neneman. Au oꞌe nggo helu-fuli taꞌo naa sia Lamatualain matan. Huu ana mana fee ao samanaꞌ soaꞌ neu basa mana masodꞌaꞌ ra. Au o oꞌe nggo helu-fuli taꞌo naa sia Yesus Kristus matan. Huu Eni mana nafadꞌe relo-relo soꞌal aon sia hofernor Pontius Pilatus matan.
15 Lamatuaꞌ Yesus manaseliꞌ naa, toꞌu koasa!
Eni, Mane Monaeꞌ mia basa maneꞌ ra.
Eni o, Malangga Monaeꞌ mia basa malangga ra.
Nandaa no fai na ma,
Lamatuaꞌ nae tao natudꞌu dalaꞌ ia ra.
16 Akaꞌ a mesaꞌ ne nda mate sa.
Nasodꞌa sia manggareloꞌ fo atahori nda raꞌatataaꞌ meteꞌ a sa.
Nda hambu atahori esa mete nita E sa boe.
Basa e fee hadꞌa-hormat neu E!
Basa koasa sia liman losa doo nduꞌu doon neu!
Baꞌu a naa! Amin.
Soꞌal atahori mamasuꞌiꞌ ra
17 Mufadꞌe atahori mamasuꞌiꞌ ra sia raefafoꞌ ia, fo ara afiꞌ koao, ma afiꞌ ramahena suꞌi nara. Te basa suꞌi naa ra dei fo mana sambu-laloꞌ. Malole lenaꞌ ramahena neu Lamatualain masodꞌaꞌ a. Te Eni mana mbori fee hita, basa saa fo hita parluꞌ a, naa fo hita tamedꞌa masodꞌaꞌ ia nemehoꞌon. 18 Nefadꞌe se fo tao maloleꞌ rendiꞌ sira suꞌi nara. Ara musi nggate-nggate tao maloleꞌ. Ara musi hii tulu-fali atahori no rala teme-aoꞌ, ma hiiꞌ a banggi papala-babꞌanggiꞌ fo Lamatuaꞌ fee seꞌ a. 19 No taꞌo naa, ara radꞌuru suꞌi nara fo dadꞌi netehuuꞌ manggateeꞌ soaꞌ neu masodꞌa nara sia fai mana nemaꞌ ia. Dadꞌi ara rafefela masodꞌa mana naꞌena sosoa-ndandaaꞌ.
Paulus suraꞌ nateꞌe susuran
20 Tius! Munea mulolole basa saa fo Lamatualain fee sia limam. Afiꞌ sordꞌodꞌodꞌo mo mana pepeko-lelekoꞌ ra. Afiꞌ olaꞌ tungga-tunggaꞌ mo dedꞌea nda mana nendi hadꞌa-hormat neu Lamatualain sa. Musunedꞌa, e! Hambu atahori rae sira mahineꞌ. Tao-tao te mahine nara nda naꞌena netehuuꞌ saa sa boe. Afiꞌ mireresi mo se. 21 Te ara ramahere nenori pepeko-lelekoꞌ ra, de ara dinggoꞌ hela nemehere nara neu Lamatualain ena.
Au oꞌe fo Lamatualain natudꞌu rala malolen neu basa nggi.
Sodꞌa moleꞌ
Paulus

6:12 Yohanis 18:37