2 Tesalonika
Paulus susura karuan
fee neu atahori saraniꞌ sia Tesalonika
1
Sodꞌa moleꞌ
Sodꞌa moleꞌ mia au, Paulus, ma mia au nonoo nggara, Silas no Timotius.
Susura ia, hai haitua neu basa atahori saraniꞌ sia kota Tesalonika. Hei, mana pili fo tungga hita Aman Lamatualain no hita malanggan Yesus Kristus. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 17:1 Hai moꞌe fo Ara ratudꞌu rala malole Nara neu nggi, fo misodꞌa no mole-dꞌame.
Paulus noꞌe makasi neu Lamatualain
Basa toronoo nggare! Memaꞌ nandaa hai moꞌe makasi neu Lamatualain mikindooꞌ a, huu hei bau mimihere neu E, ma hei esa bau sue esa. Naa de hai dui-bꞌengga neu Lamatualain atahori sarani nara sia bee-bꞌee soꞌal hei. Hai dui mae, onaꞌ mae atahori feaꞌ ra tuni-ndeni tao doidꞌoso nggi o, hei miꞌitataaꞌ mikindoo mo mimihere mara.
Basa ia ra ratudꞌu oi, dei fo Lamatualain naꞌetuꞌ dedꞌea mara no matetuꞌ. Te doidꞌosoꞌ fo hei lemba aleꞌ ia, tao nggi mindandaa dadꞌi Eni atahori nara. Eni, hei mane ma. Afiꞌ mimitau, te Lamatualain naa, ndoo-tetuꞌ. Mete neuꞌ ena! Dei fo Ana bala-bꞌae atahori mana tao doidꞌoso hei ra. Boe ma ana o fee nggi hahae mia doidꞌosoꞌ fo hei lembaꞌ a. Ana tao taꞌo naa neu hai boe.
Basa ia ra dei fo dadꞌi, leleꞌ Lamatuaꞌ Yesus onda nema no basa ana dedenu manaseli nara mia sorga. Dei fo ara onda rema ro ai manambila rorooꞌ. Basa ma Ana bala-bꞌae basa nda mana nau nahine Lamatualain sa, ma nda mana nau tungga Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malolen sa. Ana naꞌondaꞌ huku-dokiꞌ beran seli neu basa se, de doidꞌoso rakandooꞌ a. Ana oi hendi se mia matan, de ara nda ramedꞌa koasa monae manaselin sa. Yesaya 2:10 10 Te leleꞌ Ana nema, basa atahori mamahereꞌ ra soꞌu rananaru Naran, ma fee hadꞌat neu E. Hei o sia atahori mamahereꞌ naa ra taladꞌa nara, huu ama simbo basa Dudꞌui Maloleꞌ naa, fo maꞌahulun hai mifadꞌe basa neu heiꞌ a.
11 Naa de, hai hule-oꞌe fee nggi hatuꞌ-rerelon, naa fo Lamatualain duꞌa nae hei mindaa dadꞌi Eni atahorin. Hai o moꞌe fo Ana fee koasan neu nggi, naa fo ama tao basa maloleꞌ ra tungga saa fo miꞌetuꞌ basa mae tao, ma tungga saa fo mimihereꞌ a. 12 Mete ma misodꞌa taꞌo naa, na atahori ra soꞌu rananaru Lamatuaꞌ Yesus naran. Hei o nenekokoaꞌ, huu hei tungga neu E. Dei fo basa ia ra dadꞌi, huu hita Aman Lamatualain no hita Malanggan Yesus Kristus rala malolen.

1:1 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 17:1

1:9 Yesaya 2:10