10
Lamatuaꞌ Yesus pili ana mana tungggan atahori sanahulu rua
(Markus 3:13-19; Lukas 6:12-16)
Basa naa ma, Yesus noꞌe ana mana tungga nara fo rema raꞌabꞌue. Boe ma Ana fee se koasa fo reu use-oi nitu hetar ma tao raꞌahahaiꞌ atahori mamahedꞌiꞌ mataꞌ-mataꞌ. Ana mana tunggan ka sanahulu ruaꞌ fo Ana denuꞌ ra nara nara, naeni:
Ka esan, naran Simon (fo roꞌe na rae, ‘Petrus’)
boe ma odꞌin, naran Anderias,
ma, Yakobis,
no odꞌin, naran Yohanis (ruꞌa se, Sabadeus ana nara)
Boe ma Filipus,
no Bartolomeos.
Ma Tomas,
no Mateos (mana edꞌa bea).
Yakobis (Alpius anan),
no Tadius.
Simon (mana tungga partei Selot),* Partei Selot ia, ara sangga dalaꞌ fo sarangga mia Roma parendan. Boe ma ara babꞌae partei ia naran ‘Maꞌadereꞌ.’
boe ma Yudas Iskariot (dei fo mana seo hendi Yesus).
Lamatuaꞌ Yesus denu ana mana tungga nara
(Markus 6:7-13; Lukas 9:1-6)
5-6 Basa naa ma, Yesus denu ana mana tungga atahori ka sanahulu ruaꞌ ra, Ana parenda se nae, “Au denu nggi mii sia hita atahori Yahudi nara, huu hetar mia hita atahori nara nda tungga Lamatuaꞌ dalan no matetuꞌ sa. Ara onaꞌ, bibꞌi lombo mana mopoꞌ ra. Huu naa, ama afiꞌ mii sia atahori nda Yahudi ra sa ma atahori Samaria ra. Mii mifadꞌe hita atahori Israꞌel nara mae, ‘Fai na losa de basa atahori bisa dadꞌi Lamatualain atahorin ena.’ Mii tao miꞌihahaiꞌ atahori mamahedꞌiꞌ ra, mii tao misodꞌa baliꞌ atahori mates ra, tao miꞌihahaiꞌ atahori mamahedꞌi kusta, ma use-oi hendi nitu ra. Lamatuaꞌ pala-banggi fee nggi naen seli ena, te Ana nda noꞌe baliꞌ saa sa boe. Dadꞌi ia naa ama musi mii fo pala-banggi naeꞌ fee neu atahori laen fai, akaꞌ naa afiꞌ moꞌe baliꞌ saa-saa sia se boe. Ama laoꞌ rou-rou, e. Nda parlu mendi doiꞌ sa, 10 lepa-ngges, bua-baꞌu seluaoꞌ, sapatu, do teteas. Huu atahori mana tao ues, nandaa hambu eni hahambun fo nasodꞌa. 1 Korintus 9:14; 1 Timotius 5:18
11 Mete ma misiꞌ kota esa, do, kamboꞌ esa, na, ama sangga atahori mana naena rala maloleꞌ mana nau simbo nggi. Fo leo sia naa, losa ama lao hela mamanaꞌ naa. 12 Mete ma misiꞌ atahori sa umen, na, olaꞌ mae, ‘Sodꞌa-moleꞌ! Lamatuaꞌ fee nggi papala-babꞌanggiꞌ.’ 13 Mete ma atahori sia ume a simbo nggi no maloleꞌ, ama moꞌe fo Lamatuaꞌ fee se papala-babꞌanggiꞌ. Te mete ma ara nda simbo nggi sa, na, Lamatuaꞌ o nda fee se papala-babꞌanggiꞌ sa boe. Te papala-babꞌanggiꞌ baliꞌ neti nggi. 14 Mete ma atahori nda nau rena nggi sa, na, lao hela ume naa, do, kota naa, basa naa nggafur hendi afu sia ei mara, fo dadꞌi tatandaꞌ oi, ara nda nau rena saa, de, ara lemba-dꞌoi ao nara Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 13:51 15 Mete ma losa fai nggero-furiꞌ fo Lamatualain huku-dꞌoki atahori sia raefafoꞌ, na huku-dokiꞌ soaꞌ neu atahori nda mana nau simbo nggi sa, beran lenaꞌ huku-dokiꞌ neu Sodꞌom no Gomora fo deꞌulaka nara manaseliꞌ a. Te misinedꞌa, e! Te dei fo Ana natudꞌa huku-dokiꞌ beran seli soaꞌ neu atahori nda mana nau simbo nggi sa!” Lukas 10:4-12; Mateos 11:24; Dudꞌuit Fefeuꞌ a 19:24-28
Lamatuaꞌ Yesus nafadꞌe ana mana tungga nara nae, dei fo ara doidꞌoso
(Markus 13:9-13; Lukas 21:12-17)
16 “Misinedꞌa, e! Te Au denu nggi ia, onaꞌ Au fee bibꞌi lombo nisiꞌ busa fui deꞌulakaꞌ a taladꞌan. Huu naa, ama musi pake dudꞌuꞌat onaꞌ mengge mahineꞌ. Boe ma rala mara musi ndoos onaꞌ mbui lunda nda mana sangga dala deulakaꞌ sa. Lukas 10:3 17 Te besa-besa, o! Dei fo atahori tao doidꞌoso nggi. Dei fo ara nore nggi misiꞌ mamana nggero dedꞌeat agama. Ma dei fo ara filo nggi sia ume hule-oꞌe nara. 18 Dei fo ara nore nggi mii mitaa sia hofernor no maneꞌ a, huu ama tungga Au. Te ama musi pake kakaꞌeꞌ naa fo mifadꞌe Hara-lii Malole ngga neu se. No taꞌo naa, atahori nda mana rahine Lamatuaꞌ sa o, hambu rena soꞌal Au boe. 19 Te mete ma atahori nore rendi nggi onaꞌ naa, na, afiꞌ mimitau mae, ‘Dei fo au olaꞌ ae saa?” Do, ‘Dei fo, au utaa ae, saa?’ Sudi boe dudꞌuꞌa taꞌo naa, huu losa fain, dei fo hei Amam sia sorga nafadꞌe saa fo ama musi olaꞌ. 20 Leleꞌ naa, saa fo ama olaꞌ naa, nda miaꞌ a hei e sa, te Dula-dalen nafadꞌe nggi saa fo ama olaꞌ a. Markus 13:9-11; Lukas 12:11-12; 21:12-15
21 Hei mete neuꞌ ena, te dei fo sia ume sa rala, mete ma hambu atahori ramahere Au, dei fo toronoo nara sangga dalaꞌ fo fee atahori tao risa e. Ma mete ma anaꞌ sa namahere, dei fo aman tao nisa e. Mete ma amaꞌ no inaꞌ sa ramahere, dei fo ana bonggin tao nisa se. Markus 13:12; Lukas 21:16 22 Mete te, dei fo basa atahori binci nggi seli, huu ama tungga Au. Te, atahori mana naꞌatataaꞌ nakandoo losa babꞌasan, dei fo Lamatualain fee ne masoi-masodꞌaꞌ. Mateos 24:9, 13; Markus 13:13; Lukas 21:17 23 Mete ma atahori tao doidꞌoso nggi sia kota esa, na, mela misiꞌ kota laen. Tebꞌe! Au ia, Atahori Matetuꞌ a. Dei fo ama nda feꞌe lao ndule basa kota Israꞌel sa, te Au baliꞌ uma ena.
24 Atahori ra biasa fee hadꞌa-hormat neu meser esa, lenaꞌ ana dedꞌenu nara. Ma atahori fee hadꞌa-hormat neu malangga esa, lenaꞌ ana mana tao ues nara. Lukas 6:40; Yohanis 13:16; 15:20 25 Mete ma ana dedꞌenuꞌ esa nanori fo mahinen onaꞌ meser na, ana nae naa dai ena. Ma mete ma ana mana tao ues naa nanori fo mahinen onaꞌ malanggan, na, ana o nae naa dai ena boe.
Dadꞌi misinedꞌa, e! Mete ma atahori roꞌe tenu umeꞌ a ena rae, ‘Ho ia, Balsebul, naeni nitu ra malanggan!’ Na, tantu ume isi nara o hambu naraꞌ nda maloleꞌ lenaꞌ sa fai.” Mateos 9:34; 12:24; Markus 3:22; Lukas 11:15
Afiꞌ mimitau atahori, huu Lamatualain nanea nggi
(Lukas 12:2-7)
26 “Dadꞌi ama afiꞌ mimitau atahori mana labꞌan nggi. Te saa fo atahori tao raꞌafuniꞌ, dei fo basa atahori rita boe. Markus 4:22; Lukas 8:17 27 Saa fo Au unori neu mesaꞌ nggi, dei fo ama musi mii mifadꞌe neu basa atahori. Boe ma saa fo Au ufadꞌe neenee, dei fo ama musi mii mifadꞌe ndule basa mamanaꞌ ra. 28 Afiꞌ mimitau atahori, te ara bisa ramateꞌ atahori, te nda bisa tao ralutu atahori ao samana nara sa. Naa de, ama musi mimitau Lamatualain, huu naꞌena koasa fo nggari atahori ao sisin no samanan nisiꞌ tasi ai mana mbila roroo nakandooꞌ a. 29 Dadꞌi tao manggatetee rala mara. Atahori seo mbui randak sia pasar felin mbeiꞌ a. Te nda hambu esa tudꞌa fo mate sa boe, mete ma Amam mana sia sorga nda nau sa. 30 Hei Amam sia sorga o tao mataꞌ neu nggi losa dala-dala ana dikiꞌ ra. Langga fulu mara dedesi nara o, Ana nahine ena. 31 De ama afiꞌ mimitau! Huu Lamatualain nilei nggi mafeliꞌ lenaꞌ basa mbui randak ra.”
Afiꞌ mae mitaa Lamatuaꞌ Yesus
(Lukas 12:8-9)
32 Basa ma Yesus olaꞌ fai nae, taꞌo ia, “Atahori mana nambarani nataa sia atahori matan sia raefafoꞌ ia nae eni nahine Au, dei fo Au o utaa sia Ama Ngga matan sia sorga ae, ‘Eni ia, Au atahori ngga.’ 33 Te atahori mana nafanii Au sia atahori matan nae, eni nda nahine Au sa, dei fo Au o ufadꞌe Ama ngga sia sorga ae, ‘Au nda uhine atahori ia sa.’ ” 2 Timotius 2:12
Lamatuaꞌ Yesus nema tao atahori ra nda badꞌameꞌ sa, te balabꞌan
(Lukas 12:51-53; 14:26-27)
34 “Hei afiꞌ duꞌa mae, Au uma endi sodꞌa-moleꞌ sia raefafoꞌ ia. Te Au uma tao atahori esa balabꞌan no esa. 35 Au raefafoꞌ uma ia, tungga saa fo Lamatuaꞌ mana ola-ola nara olaꞌ memaꞌ rae,
‘Dei fo ana touꞌ labꞌan aman,
ana inaꞌ labꞌan inan,
ma ana feto feus labꞌan ina arin,
36 Te ume isiꞌ ra esa musu no esa.’ Mika 7:6
37 De atahori mana nae tungga Au tebꞌe-tebꞌeꞌ, musi sue Au lenaꞌ basa e; lenaꞌ ina-aman ma lenaꞌ ana nara. Te hokoꞌ na, atahori naa nda nandaa dadꞌi Au atahori ngga sa. 38 Huu atahori mana nae tungga Au, te nda nau lemba susa-sonaꞌ sa, na nda nandaa dadꞌi Au atahori ngga sa. Mateos 16:24; Markus 8:34; Lukas 9:23 39 Atahori mana sadꞌia mate huu ana tungga Au, dei fo ana hambu nasodꞌa nakandoo no Lamatuaꞌ. Te atahori mana nauꞌ a nasodꞌa soaꞌ neuꞌ a aon, dei fo masodꞌan, mopo hendiꞌ e neuꞌ ena!” Mateos 16:25; Markus 8:35; Lukas 9:24; 17:33; Yohanis 12:25
Dei fo Lamatualain bala-bꞌae atahori tataon
(Markus 9:41)
40 “Atahori mana simbo nggi no maloleꞌ, eni o simbo Au boe. Ma atahori mana simbo Au, ana o simbo Lamatualain mana denu Auꞌ a. Markus 9:37; Lukas 9:48; 10:16; Yohanis 13:20 41 Atahori mana simbo Lamatualain mana ola-olan, huu ana olaꞌ soꞌal Lamatuaꞌ, dei fo Lamatuaꞌ bala-bꞌae e onaꞌ Ana bala-bꞌae mana ola-olan esa. Boe ma atahori mana simbo atahori rala ndoos esa, huu atahori naa tungga tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatuaꞌ hihii-nanaun, dei fo Lamatuaꞌ bala-bꞌae e onaꞌ Ana bala-bꞌae atahori rala ndoos esa. 42 Atahori mana simbo ana diki anaꞌ esa huu ana tungga Au, dei fo Lamatuaꞌ bala-bꞌae e. Mae atahori fee akaꞌ oe nggalas esa o, Lamatualain nda liliiꞌ e sa.”

*10:4 Partei Selot ia, ara sangga dalaꞌ fo sarangga mia Roma parendan. Boe ma ara babꞌae partei ia naran ‘Maꞌadereꞌ.’

10:10 1 Korintus 9:14; 1 Timotius 5:18

10:14 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 13:51

10:15 Lukas 10:4-12; Mateos 11:24; Dudꞌuit Fefeuꞌ a 19:24-28

10:16 Lukas 10:3

10:20 Markus 13:9-11; Lukas 12:11-12; 21:12-15

10:21 Markus 13:12; Lukas 21:16

10:22 Mateos 24:9, 13; Markus 13:13; Lukas 21:17

10:24 Lukas 6:40; Yohanis 13:16; 15:20

10:25 Mateos 9:34; 12:24; Markus 3:22; Lukas 11:15

10:26 Markus 4:22; Lukas 8:17

10:33 2 Timotius 2:12

10:36 Mika 7:6

10:38 Mateos 16:24; Markus 8:34; Lukas 9:23

10:39 Mateos 16:25; Markus 8:35; Lukas 9:24; 17:33; Yohanis 12:25

10:40 Markus 9:37; Lukas 9:48; 10:16; Yohanis 13:20