Paulus susura kaduan
soa-neu hatahori kamaherek kara marai kota Korentus
2 Korentus
1
Soda-molek
Susurak ia numa au mai, Paulus. Manetualain nadenu au uni sudi bee uu ena, fo afada hatahorir laꞌe-neu Yesus Karistus, fo Manetualain dudu-fura memak kana numa lele uluk mai ena. Ita fadin Timotius oo nai ia boe. Ana haitua hara masodak.
Au surak susurak ia fee basa hatahori kamaherek kara mana rasiꞌe rakabua nai kota Korentus ma profensi Akaya. Nedenuk kara Tutuin 18:1 Au hule-haradoi neu Manetualain, ndia ita Aman, ma Yesus Karistus, ndia ita Lamatuan. Au oke-hule fo Ara ratudu Sira dale susuen neu ei, mita fo ei bisa leo-laꞌo no lino-lendek ma mole-damek.
Paulus noke makasi neu Manetualain
Ai hihiin fo basa hatahorir rakadedemak Manetualain naden. Ndia naa, ita Lamatuan Yesus Karistus Aman. Basa nemedak kasian raoka numa Ndia mai, ma Ana ndia soa natetea ita dalen. Ana oo ndia kokoe-nanasi ita, mete ma ita hambu susa-sonak boe. Huu naa de ita oo, bisa kokoe-nanasi hatahori laen fo mana hambu susa-sonak boe. Ita bisa tatetea sira dalen, sama leo Manetualain oo natetea ita dalen ena boe. Karistus hambu nita susa-sonak noꞌun seli soa-neu ita ena. Dadi, neu ita hambu susa-sonak, Ndia Aman natetea ita dalen, nahuu ita takaesa to Karistus. Mete ma ai hambu susa-sonak nai ia, Manetualain natetea ai dalen. Mete ma ai hambu susa-sonak, ai makatataka makandoo, na, ei oo muste malela boe mae, Lamatuak oo pake dalak leo naak fo natetea ei dalem ma nakamboꞌik ei numa dedeꞌa manggarauk mai boe. Mete ma ei hambu susa-sonak sama leo ai, Lamatuak natetea ei dalem, fo ei oo bisa makatataka makandoo boe. Huu naa de ai mamahere tebe-tebe mae, ei bisa makatataka mahere ma ta manggenggo. Huu ai bubuluk mae, mete ma ei hambu susa-sonak sama leo ai, Manetualain oo natetea ei dalem boe, sama leo Ana oo natetea ai dalen boe.
Toranoo nggara ein! Ai hihiin fo ei malela tebe-tebe laꞌe-neu susa-sonak naa, fo ai hambu mita sara numa profensi Asia. Ai mameda berak, lena heni numa hata fo ai bisa lemban mai. Losa ai dale tean nae mopon, nahuu ai duꞌa mae, mate ia ena. 1 Korentus 15:32 Ai mesa ngga mameda berak, sama leo hatahori esa bei fo namanene nala mana maketu-maladi dedeꞌak naketu hukun mates soa-neun. Tehuu basa naar dadi, mita fo ai mamahere neu Manetualain, ma ta mamahere neu ai ao heli-helin. Huu Manetualain naa, ndia naena koasa fo tao nasoda falik hatahori mates. 10 Ana ndia nakamboꞌik ai numa hata fo manggarauk mai ena, neu ela kada faa fo ai mate. Neu ko Ana oo nau nakamboꞌik ai numa manggarauk mai boe. Ai mamahena taa-taa mae, neu ko Ana nakamboꞌik ai numa hata fo manggarauk mai nakandoo seku neu. 11 Mete ma ei hule-haradoi makandoo soa-neu ai, naa oo tulun ai boe, huu Manetualain nau tao dedeꞌa neulauk noꞌuk ka soa-neu ai. Ana nau tao talo naa, nahuu hatahori noꞌuk ka hule-haradoi soa-neu ai. De neu hatahori noꞌuk ka rasaneda ai, neu ko ara oo roke makasi noꞌun seli neu Ndia boe.
Paulus ator nanae beuk
12 Ai bisa kokolak maloloa bafan, nahuu ai bubuluk nai ai dalen dale mae, hata fo ai taok nai dae-bafok ia, tungga Manetualain hihii-nanaun soa-neu ai. Ai ta makaheok numa ues naa mai, mita fo basa hatahorir bisa mete-rita ai maue-osa no dale lolo-laok. Ai oo makalalaꞌok ai ue-osan boe, pake malelak* Paulus hahambun nai ia, ndia ‘malelak fo tao hatahori duduꞌa naruk, fo ralela dedeꞌak, tungga Lamatuak dala duduꞌan’. No dalak naa, ‘malelak’ ia, ta kada numa utek mesa kana mai, tehuu numa dalek mai boe. fo mana konda numa Manetualain mai, ta pake malelak fo mana maokak nai dae-bafok ia. Manetualain natudu Ndia dale susuen neu ai. De ai bisa maue-osa no barakaik lenak bali, neu ai sama-sama mia ei. 13 Au kada surak fee ei laꞌe-neu basa hata fo ei bisa lees ma malela. Hatematak ia ei malela laꞌe-neu au kokolang ketuk ena. Tehuu au amahena, neu ko ei bisa malela no matetu-mandaik lenak bali. 14 Hatematak ia ei bei fo malela baꞌu anak ka laꞌe-neu ai. Tehuu neu ko mete ma ita Lamatuan Yesus Karistus fali mai ena, na, au amahere tebe-tebe ei malela noꞌuk ka ena. No dalak naa, ei bisa kokolak maloloa bafam laꞌe-neu ai, sama leo ai oo kokolak maloloa bafan laꞌe-neu ei boe.
15 Au amahere tebe-tebe ei malela dedeꞌak kara iar, huu naa de fai bakahulun, au aketu ita fo ae uu tiro-dangga seluk ei bali, mita fo ei bisa hambu babaꞌe-babatik laꞌe dua. 16 Faik naa au duduꞌa, mete ma au dadi uni profensi Makedonia uu, na, au bisa tuli tiro-dangga ei. Mete ma au fali numa Makedonia mai, au bisa tuli seluk nai ei bali. No dalak naa, ei bisa tulun doi-sou au, fo au bisa laꞌok akandoo uni profensi Yudea uu. Nedenuk kara Tutuin 19:21
17 Tehuu talo bee? Tungga-tungga au afada ae, au daleng hii mai tiro-dangga ei, fama te ei duꞌa mae, au kada eso-eso akandoo, do? Do, ei duꞌa mae au kada aketu dedeꞌak tungga au hihii heli-heling, sama leo hatahori laen manai dae-bafok ia, do? Do, ei duꞌa mae au hatahori mana dea-matak, fo mana hii nae, “Hou.” Naa te nai au daleng, au duduꞌa ae, “Ta bisa dadi!” Fama te ei duꞌa mae au ia, mata-aon leo naak, hetu? 18 Ita bisa tamahere neu Manetualain, huu mete ma Ana kokolak dedeꞌak esa, na, neu ko Ana tao natetun. Huu naa de ai oo talo naa boe. Mete ma ai kokolak mae, “Hou,” na, ai ta duduꞌa mae, “Taa.”
19 Au, Silas, ma Timotius manori ei laꞌe-neu Yesus Karistus, Manetualain Anan ena. Ndia ta hatahori mana dea-matak fo mana kokolak “hou”, tehuu duduꞌan “taa”. Ndia oo ta nanggenggo, huu mete ma Ana kokolak “hou”, Ndia duduꞌan tebe-tebe “hou” boe. Nedenuk kara Tutuin 18:5 20 Basa dedeꞌak kara fo Manetualain helu-bartaak ena, neu ko Ana taon dadi. Huu naa de, mete ma Yesus helu-bartaa dedeꞌak esa nae, “hou,” ita bisa taselu tae, “Tebe. Ndian ena! Amin!” Huu ai bubuluk memak hata fo Yesus nae taok ena. Ai mafada dedeꞌak ia fo matudu Manetualain ta neni babanggan. 21 Manetualain naa, ndia here nala ei ma ai ena. Ana ndia soꞌuk ita fo dadi teu Ndia hatahorin. Ana oo ndia tao nala ita takatataka takandoo boe. 22 Ana ndia fee Ndia Dula-dalen fo koladu ita, ma natudu Ndia nanaen soa-neu ita. Naa, sama leo hatahori esa tao ndia dededen neu buas esa fo nafada nae, naa ndia enan.
23 Au oke-hule fo Manetualain mesa kana dadi sakasii neu au kokolang ia. Huu Ana bubuluk au dale kuru-erong. Ana bubuluk tao hata de au bei ta dadi uni kota Korentus uu. Au ta nau tao akamamaek ei, huu naa de au bei ta uni naa uu. 24 Ai ta soꞌuk aon dadi malanggan fo madenu ei mae, ei muste mamahere neu see. Tehuu ai maue-osa sama-sama mia ei, mita fo ei dalem mara bisa mbena sau-sau. Ei bisa makatataka mahere, nahuu ei mamahere neu Manetualain.

1:1 Nedenuk kara Tutuin 18:1

1:8 1 Korentus 15:32

*1:12 Paulus hahambun nai ia, ndia ‘malelak fo tao hatahori duduꞌa naruk, fo ralela dedeꞌak, tungga Lamatuak dala duduꞌan’. No dalak naa, ‘malelak’ ia, ta kada numa utek mesa kana mai, tehuu numa dalek mai boe.

1:16 Nedenuk kara Tutuin 19:21

1:19 Nedenuk kara Tutuin 18:5