Nyovara Wao Jirum
Yohanes Po Ratoe
2 YOHANES
1
Yohanes po kove raura
Risyirati Yohanes, akarijo anugano Amisye inta rai. Syo ayaowe so ratoe syo ranutugore Ingko winyi Amisye po natayao winai muno more nya arikainye mansai tavon.* Wanya umaso raurata irati anugano Amisye inta rai, muno ama arikainye maurata irati vatano utavondijo anugano Amisye umaso rai. Anugane so nsasyeo anugano Yohanes be akarive raije rai. Rimuiny irati wasai rave. Muno ribui syirati rimuinyo wasai ramu, yara vatan tenambe wo ayao tugae raen umuinyo wasai tavon. Weye Amisye apa ayao tugae no tawan no wansanuga rai muno no wansautana nuge nuganui.
Syare kove muno muinye muno saumane no no Injayo Amisy muno apa Kavo Yesus Kristus no wansautan tenambe. Wemamo wamaura rai arono wamo ayao tugae raijar muno wamuinyo wansai tutudi.
Ayao tugae muno muinye
Rinananibe rave weye syo ranaun Ingko nya arikainye inta nawirati utavondi jirati ayao tugae obo rai, maisyare Injayo Amisye po wansanyao wemaisy. Soamo syo ananyao so raugaje wasai: ribeker syare wamuiny irati wansai tutudi. Omamo ananyao wanyimbe ma jewena, yara ananyao wamo raija kobe arono wusyin wamanave Yesus ai kobeyoe. Wamare wamuinyo tugaive, weamo wantavondi Amisye apa ananyao po raugaje wansai rai to ije. Muno Apa ananyao po raugaje wansai mare wamuinyo wansai tutudi, maisyare wapo ranaun arono wusyinoe.
Soamo vatano wo ayao angkarije raura wanui rave utatipu ti wanya mine tename so rai. Vatano nanawije wo Yesus Kristus apa de no mine so be vatanbe ramamarave. Vatano maisyare sonawamo vatano angkari nawije muno Yesus Kristus apa marova nawije. Weti wasyisyaube, vemo vatane inta wo wasaponae inya! Muno vemo unanuijo reamo raraeyo wasai to ti wapo raito raumandijo wasai nora. Yara wabeke dave ramu Amisye po wapa ana wadaijare ama ine raunande wasai vintabo.
Are pirati ponayo ananyao Kristus rai yara panya kaive rai, opamo Amisye tuna autane jewen. Yara are pirati no tawan no ananyao Kristus rai, opamo Injayo Amisye tuna autan muno Apa Kavo tuna autan tavon. 10 Weti ranivara vatane inta de pare po ananyao nsasyeo ananyao Yesus Kristus raugaje, vemo wapo vatano napije augave siso no wapa yavar nora muno vemo wapo kove raura ai nora. 11 Weye are pirati po aeranande, opamo tavondi apa ana dave ngkakai po rave to ije.
Nyovara waowe ama maran
12 Ananyao manui rave syare syo raura wasai, weramu syare ngko dave mamo vemo ratoe nyovara wao rai nora. Rinanave ramene mamo taune syore syo wasapan, syayao anawadive nande wasai, indamu wansanayanambe vintabo.
13 Nya arakov una no naiso nanawirati Amisye po matayao Ayao Yunani no naiso mare: “Nya arakovo wemirati Amisye po ratayao ama arikainye nao wo kove ranutugo nai.” Raen no 1:1. wo kove ranutugo nai.
Risy,
Yohanes

*1:1 Wanya umaso raurata irati anugano Amisye inta rai, muno ama arikainye maurata irati vatano utavondijo anugano Amisye umaso rai. Anugane so nsasyeo anugano Yohanes be akarive raije rai.

1:13 Ayao Yunani no naiso mare: “Nya arakovo wemirati Amisye po ratayao ama arikainye nao wo kove ranutugo nai.” Raen no 1:1.