1 Timotius
Paulus susura kaesan
fee nonoon Timotius
1
Sodꞌa-moleꞌ
1-2 Timotius rala maloleꞌ!
Sodꞌa-moleꞌ mia au, Paulus. Lamatualain soꞌu au dadꞌi Yesus Kristus dedꞌenun. Hita tamahena neu Lamatuaꞌ Yesus, mana fee nggita tasodꞌa takandoo to E, huu Lamatualain fee hita tasodꞌa mia basa sala tara.
Tius! Ho onaꞌ au ana ngga ena, huu au mana utudꞌu dalaꞌ de mumuhere neu Kristus. Au hule-oꞌe fo Lamatualain, hita Aman, no Yesus Kristus, hita malanggan, ratudꞌu rala malole nara no susue-lalai nara, ma fee nggo musodꞌa no mole-dꞌame. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:1
Besa-bꞌesa mo atahori mana fee nenoriꞌ nda matetuꞌ sa
Feꞌesaꞌan, ruꞌa nggita taꞌabꞌue mia kota Efesus. Leleꞌ au ae uu sia propinsi Makedonia, au huhuar nggo fo muhani sia Efesus. Te leleꞌ naa, hambu atahori ra tao atahori saraniꞌ ra bingun no nenoriꞌ nda matetuꞌ sa. Dadꞌi au oꞌe muu ai se, fo ara afiꞌ ranori rakandoo taꞌo naa. Atahori ra o ngganggari fai parsumaꞌ a reu dui-bꞌengga dudꞌui pepeko-lelekoꞌ fai maꞌahulun, boe ma rareresi soꞌal dꞌui-baes rakandooꞌ a. Dedꞌeꞌat naa ra taoꞌ a atahori ra ratofa ma rasodꞌa nda ramahere Lamatualain sa.
Au unori nggo ia, naa fo munori atahori mamahereꞌ ra fo rasodꞌa no susueꞌ mia rala meumareꞌ, dudꞌuꞌa ndo-tetuꞌ, ma nemehereꞌ tebꞌe-tebꞌeꞌ. Te meser ruma raꞌadꞌodꞌoꞌ ma nggari hendi nenoriꞌ naa. Boe ma ara reu ngganggari fai a noꞌ a nereresit ma olaꞌ baro-leli. Ara ratudꞌu ao nara rae, sira, meser mana ranori baꞌi Musa hohoro-lalane nara. Ara koa ao nara rae sira meser monaeꞌ ra, te nda rahine saa fo ranoriꞌ naa ra sa boe.
Basa hita bubꞌuluꞌ tae, basa baꞌi Musa hohoro-lalane nara, maloleꞌ! Sadꞌi hita pake se tungga Lamatualain masud na no matetuꞌ. Hohoro-lalaneꞌ naa ra, nda nenesuraꞌ fee atahori mana rasodꞌa no ndoo-tetuꞌ sa. Te nenesuraꞌ fee neu atahori mana mamue, nda mana rena parendaꞌ sa, rasodꞌa raꞌadꞌodꞌoꞌ ro Lamatualain, hiiꞌ a tao deꞌulakaꞌ, nda taoafiꞌ neu Lamatualain sa, mana raloe-radꞌae dala meumareꞌ a, mana risa atahori, ma mana risa ama-ina nara boe. 10 Hohoro-lalaneꞌ naa ra o nenesuraꞌ fee neu atahori mana hohonggeꞌ, touꞌ sao touꞌ, mana lea rendi atahori fo roꞌe doi sosoiꞌ, mana pepeko-lelekoꞌ, sakasii ombo-koson, ma fee basa atahori ralena langga neu nenori ndoo-tetuꞌ a. 11 Nenori ndoo-tetuꞌ naa ra, laoꞌ mia Lamatualain Dudꞌui Malolen, fo Ana fee neu au ꞌa. Lamatualain naa, manaseliꞌ. Atahori soꞌu rananaru E o, nandaa.
Moꞌe makasi neu Lamatualain, huu rala malolen
12 Au oꞌe makasi nae-nae neu hita Malanggan Yesus Kristus huu Ana namahere au, ma tao au bisa ulalao ue-tataon. 13-14 Feꞌesaꞌan, au hiiꞌ a olaꞌ uꞌumuti fo uꞌututudꞌaꞌ Yesus Naran, ma tao doidꞌoso atahori mana tungga dꞌala masodꞌan. Au hiiꞌ a tuni-ndeni ulutu se. Au deꞌulaka ngga taꞌo naa, huu leleꞌ naa, au nda uhine saa fo au taoꞌ naa, ma nda feꞌe umuhere hita Malanggan Yesus Kristus sa. Huu au nda uhine saa fo au taoꞌ naa sa, dadꞌi Ana nda liliiꞌ au sa. Ma Ana o natudꞌu susuen neu au. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 8:3; 9:4-5 Lenaꞌ fai, natudꞌu rala malolen neu au nakandooꞌ a! Ana mbori-mboꞌa papala-babꞌanggiꞌ fee au, fo umuhere uhereꞌ neu E, ma sue atahori ra onaꞌ Ana sue au boe.
15 Hita o rena-renaꞌ tae, “Yesus Kristus nema sia raefafoꞌ ia, fo fee masodꞌaꞌ neu atahori mana tao salaꞌ ra.” Memaꞌ tebꞌe taꞌo naa! Mia basa atahori mana tao salaꞌ ra, au ia deꞌulaka ngga naseliꞌ. 16 Mae deꞌulaka ngga onaꞌ naa o, Lamatualain naꞌetuꞌ nala nae nda huku-doki au sa. Ana nau pake au dadꞌi conto fo utudꞌu Yesus Kristus rala loan neu atahori deꞌulaka manaseliꞌ onaꞌ au ia. No taꞌo naa, atahori feaꞌ mana tao salaꞌ ra ramahere neu E, fo ara o rasodꞌa rakando ro E.
17 Koa-kio Lamatualain!
Akaꞌ a mesaꞌ ne, Lamatualain;
nda hambu laen sa!
Mane mana toꞌu parendaꞌ nda manabasaꞌ sa.
Eni nasodꞌa nakandooꞌ a.
Eni nda mate sa.
Atahori nda rita E no mata ao sisi nara sa.
Basa hadꞌa-hormat ma kokoa-kikioꞌ fee neu E.
losa doo nduꞌu-dꞌoon neu!
Amin.
18 Ana ngga Timotius, rala malole! Au ae ufadꞌe nggo, saa fo ho musi tao sia ue-tatao mara. Basa ia ra, tungga saa fo Lamatualain mana ola-ola nara olaꞌ memaꞌ soꞌal ue-tataom. Mete ma ho tungga dedꞌea-oꞌolaꞌ naa ra no matetuꞌ, na, ho onaꞌ soldꞌadꞌu esa, natati nahine, labꞌan deꞌulakaꞌ ra. 19 Toꞌu muhereꞌ nemeherem neu Kristus. Ma munea fo ralam meuꞌ nakandooꞌ a. Huu hambu atahori nda nau rena sira rala dudꞌuꞌa nara sa. Naa tao sira nemehere nara rambalutu, onaꞌ ofai sae nala fatu mbiaꞌ. 20 Himenius no Alexander, onaꞌ naa boe! Naa de, au hela fee se reu nitur malangga monaen nauli se. Au tao taꞌo naa, fo dadꞌi nenoriꞌ sa, fo ara afiꞌ tao ralutu Lamatuaꞌ naran fai.

1:1-2 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:1

1:13-14 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 8:3; 9:4-5