2
Ibada horo-lalane na
Maꞌahulun, au oꞌe nggi hule-oꞌe fe basa atahori ra. Mete ma hei hule-oꞌe neu Lamatualain, moꞌe fo Ana tulu-fali basa atahori mana hambu sususaꞌ ra. Ma moꞌe makasi, huu Ana tao maloleꞌ neu basa se ena. Hule-oꞌe taꞌo naa fee mane-maneꞌ ra ro basa malangga ra. No taꞌo naa, basa hita tasodꞌa no mole-dꞌame, tungga Lamatualain hihiin. Masodꞌaꞌ naa nandaa soaꞌ neu atahori mana beꞌutee neu Lamatualain. Hule-oꞌe mataꞌ naa, maloleꞌ. Naa tao nemehoꞌo Lamatualain, mana fee masodꞌaꞌ neu hita. Ana nau basa atahori hambu masodꞌaꞌ, ma rahine saa fo ndoo-tetuꞌ. Naeni:
Lamatualain naa, esaꞌ a.
Ma lelete o esaꞌ a boe. Leleta naa, naeni Yesus kristus mana nadameꞌ Lamatualain no hita atahori.
Ma Yesus naa, memaꞌ atahoriꞌ tebꞌe-tebꞌe.
Ana fee aon fo soitefa basa hita mia sala tara.
Ndaa no fain, Lamatualain soi relo-relo Dudꞌui Malolen fo nafadꞌe neu basa atahori. Huu naa, Lamatualain pili nala au dadꞌi dedꞌenun ena, fo uu ufadꞌe atahori nda Yahudi ra sa sia bee-bꞌee, ma unori se fo ara ramahere Lamatuaꞌ Yesus no rasodꞌa tungga dala ndo tetuꞌ a. Saa fo au ufadꞌeꞌ ia, tebꞌe taꞌo naa. Au nda lelekoꞌ sa. 2 Timotius 1:11
Au hihii ngga taꞌo ia: sia bee-bꞌee, mete ma hei miꞌibꞌue fo hule-oꞌe, na, hei musi malolole esa no esa. Afiꞌ miminasa esa no esa. Afiꞌ mireresi. Mete ma botiꞌ lima mara fo hule-oꞌe, rala mara musi meumareꞌ.
9-10 Inaꞌ ra o onaꞌ naa boe. Au nau ara tao ao nara randaa, ma pake bꞌualoꞌas nandaa boe. Afiꞌ koao fo tao atahori pupuik se, ma afiꞌ tao langga fulu nara mataꞌ-mataꞌ, do, pake bꞌualoꞌas mafelit nda nandaa hadat sa, doꞌ koao naꞌalelenaꞌ nendiꞌ, bua mbilas lilo fulaꞌ no mutiara ma permata. Te mana tao inaꞌ ra meulau, naeni rala meumare, ma tatao malole nara. Na ndaa no inaꞌ mana beꞌutee neu Lamatualain. 1 Petrus 3:3 11 Mete ma atahori saraniꞌ ra raꞌabꞌue rena nenoriꞌ, na, inaꞌ ra o tungga hohoro-lalaneꞌ ra fo pasa ndiki nara nenene malolole ma rena tetebꞌes nenoriꞌ naa. Afiꞌ utu-utu ma tao haras. 12 Tungga au, inaꞌ ra nda randaa rananaru soꞌu ao nara fo parenda touꞌ, ma ranori se sa. Malole lenaꞌ inaꞌ ra subꞌa-subꞌaꞌ a. 13 Huu Lamatualain naꞌadꞌadꞌiꞌ Adam naꞌahuluꞌ dei de Hawa. Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:7; 2:21-22 14 Boe ma Adam nda nenetipuꞌ naꞌahuluꞌ mia nitu ra malangga monaen sa, te inaꞌ. Eniꞌ a leleꞌ naa, atahori ralena-langga Lamatualain hohoro-lalanen. Dudꞌuit Fefeuꞌ a 3:1-6 15 Te onaꞌ naa o, inaꞌ ra o bisa hambu masodꞌaꞌ, huu ara bꞌonggi. Sadꞌi ramehere tebꞌe neu Kristus, rasodꞌa esa sue esa, rasodꞌa no rala meumareꞌ, ma rasodꞌa randaa no hadꞌa-dꞌalaꞌ.* Atahori mahineꞌ soꞌal susura meumareꞌ rae hambu nekendandaaꞌ hira soꞌal “inaꞌ ra hambu masodꞌaꞌ, huu ara bꞌonggi”. Naeni: 1) hambu Anaꞌ esa, naeni, Yesus, mana soi dalaꞌ fo basa atahori hambu masodꞌaꞌ; 2) Hawa neneedꞌiꞌ no tao salaꞌ, te eni o dadꞌi bꞌei-bꞌaꞌiꞌ neu basa atahori; 3) Ina fo masodꞌan nandaa, nda mate sa leleꞌ ana bꞌonggi anan (te neꞌendandaꞌ ia nda matetuꞌ sa).

2:7 2 Timotius 1:11

2:9-10 1 Petrus 3:3

2:13 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:7; 2:21-22

2:14 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 3:1-6

*2:15 Atahori mahineꞌ soꞌal susura meumareꞌ rae hambu nekendandaaꞌ hira soꞌal “inaꞌ ra hambu masodꞌaꞌ, huu ara bꞌonggi”. Naeni: 1) hambu Anaꞌ esa, naeni, Yesus, mana soi dalaꞌ fo basa atahori hambu masodꞌaꞌ; 2) Hawa neneedꞌiꞌ no tao salaꞌ, te eni o dadꞌi bꞌei-bꞌaꞌiꞌ neu basa atahori; 3) Ina fo masodꞌan nandaa, nda mate sa leleꞌ ana bꞌonggi anan (te neꞌendandaꞌ ia nda matetuꞌ sa).