8
Wapo doije raunande manakoeve wapa arakovo awa ananuge meweno maije mansai
Syare wapo Amisye apa kove raen, wemi Po raugaje anugano Amisye mansai tenambe una no munijo Makedonia rai. Anugano Makedonia unanta siuri mangke rai to, weramu onawamo manayanambe rave. Awa ananuge meweno mai, weramu wo awa doije raunande manakoeve vatano kaijinta mansai. Syo ana umaso raen ti syo raura kakavimbe: Arakove so wo doije raunande mamaisyo awa vambunine rarijati, muno wo raunande manakoeve ti mo awa vambunine rakivan tavon. Muno wo raunande mawebe; vatane inta po mantitidi jewen. Wo raura ware, “Reambeke dave indamu varore raugaje reansai indamu reantavondi reamo Amisye apa kawasae maeranande, nanawirati una no Yudea.” Umba wo raunande manakoeve, ti mo syo rakarae rakivan. Manasyin daveamo wo taune manuga raunanto Amisy ai indamu ubeta Ai, umbawe wakare ubeta reansai tavon, mamaisyo Amisye apa bekere rai.
Sya arakovo Korintus, soamo syo Titus atutir pakare wasai, weye wepirati po wasanyao arono wusyinoe indamu wapo doije ranunugambe arakovo Yudea mansai. Weti soamo syare po wasanyao indamu anakero ngkove umaso mamo wapo raija da mewen to. Weapamo Amisye apa kove ntairi wasai, maisyare so: wapa anave mamo mbambunin, wapa ayao mbambunin tavon, wapo ananyao tugae raene ntapekan, wapa bekero watavondi Amisye ai manakoe, muno wapa muinyo reansai manakoe tavon. Weti risyare kove intabo ntairi wasai jakato mi so: Syare wapo doije raunande manakoeve arakovo una no Yudea mansai.
Weramu syo wasantitidi jewen, yara syare syo wapa muinye raen. Wemi mbewar syo anugano Makedonia maura wasai to syare onawamo wo doije raunande manakoeve arakove umaso mansai, weye syare wapo raroron weapamo wamuinyo arakove umaso mai tugaive tavon. Syare wasaemen wama Amisy Yesus Kristus apa kove manakoe rai. Opamo apaura anakotare rai tenambe arono tuna no munijo ntiti rai, weramu Po rapaya vintabo indamu paje no mine so rai be vatanbe weye Apa muinye manakoe wasai ti. Opamo no no mine so rai maisyare vatano apa ananuge meweno aije wemaisy, wirati inda weapamo wapaura anakotaro ngko dave rai tenambe.
10 Sya ana syo ratantona anakotaro doije ranunugambe rai mamo koveamo wapo raija da mewen to. Tumo nandijawe weapirati manasyin dave wapo doije ranunugambe arakovo una no Yudea mansai, muno weapirati manasyin dave wabeker indamu wapo arakove umaso maeranande. 11 Weti soamo wapo raija da mewen! Maisyare wusyinoe wabeke dave indamu wapo anakere so raijar, maisyare omaisy syare soamo wabeke dave tutir indamu wapo raija da mewen. Wapo doije raunande mamaisyo wapa vambunine rarijati. 12 Ranivara wapa bekere manakoe indamu wapo raunande, weamo Amisye anayanambe wasai. Amisye pare wapo raunande mamaisyo wapa ananugo wapaura raije rai. Weramu ana wapaura raije jewene mamo Amisye po ratore ramu.
13 Arakove, sya bekere mamo wapo raunande manakoeve ava taune wapa ananuge meweno wasai ti wasiuri oma jewen. Yara syare wapo wapa arakove maeranande indamu maito maide wasai kava. 14 Soamo wapa doije muno wapa ananuge manui, weti kove mamo wapo inta raunande irati wapa arakovo awa ananuge meweno maije mai. Wea umba masyoto rijat, ranivara taune weapamo wapa ananuge meweno wasai, indati arakove umaso wo inta raunande wasai jakato. Maisyare omaisy, wapo maeranande vambinibe indamu maito maide tenambe. 15 Maisyare Ayao Amisye mo ratoe somaisy mare:
“Vatano po apa anaisye ranunugambe ti manui,
opamo apa anaisye nseo ti mo rakivan dave jewen.
Muno vatano po apa anaisye ranunugambe ti mamaun,
opamo apa anaisye mewen dave jewen.” Keluaran 16:18
Paulus po Titusa pe apa arakove naye matutir uta no Korintus
16 Kove raura seo Amisye ai! Weye Po bekero manakoe raugaje Titus ai indamu po wasaeranande, omamo mamaisyo risya bekero wasai ramai tavon. 17 Arono reamo Titus anajo indamu pore wasai, opamo mayar weye taune apa bekere manakoe indamu po wasapan. 18 Muno reamo reama arakove inta atutir tavondi Titus ai. Arakove so pirati anugano Amisye wo ararimbe tenambe weye po Ayao Kovo Kristus ravova ngko dave. 19 Muno arakovo napije pamo anugano Amisye nao wo apatimu indamu tavondi reansai arono indati reama unanui anya reanta no Yudea indamu reamo wapa doije raugav raunanto arakovo una no naije mansai. Reamo anakero ngkove umaso raijar indamu vatane wo Amisye ararimbe muno wo raen reambeker reamo maeranande.
20 Reamo anakere umaso raijaro mavabe weye reamo doijo manui raugav. Reamare vemo vatan inta wo reansaura tantunawi ware, “Paulus pamo po doije nake inta ramavu amarom,” wenora. 21 Weye reambeker reamo ana mamaisye rave, omamo no no Amisye obo amune rai jewen, yara no no vatane mansamune rai tavon.
22 Weti reamare reamo Titusa pe apa arakove umawe pe yatutiro wasai, muno wama arakovo kaijinta tavon. Arakovo kaijinta so apa ana dave ngkove reamo raen to, opamo apa bekere manakoe indamu po vatane maeranande. Muno soamo apa bekere manakoe rave indamu pore wasai weye panave manakoe wasai. 23 Weti sya arakovo Korintus weap, reamo arakove mandei so matayao wasai: Titus opamo sya arakovo tavondi rinai rimo Amisye apa anakere raijaro wapa yasyine rai. Muno reama arakovo javondi Titus ai nayamo anugano Amisye nao wo yatutiro wasai. Aya ana yo rave mo Kristus aijaseo titive. 24 Maisyare omai ti, syare wabekobeo arakove umaso mai indamu anugano Amisy kaijinta nao wo wapa muinye raen kakavimbe ti wo raura ware, “Paulusa apa ayao po anugano Korintus mansabumbundi mamo mamai tugae.”

8:15 Keluaran 16:18