9
Doije ranunugambe Amisye apa kawasae una no Yudea mansai
Wapa anakero doije ranunugambe Amisye apa kawasae una no Yudea mansai mamo syonae syo inta ratoe wasai jakatowi. Weye wapa bekero wapo maeranande mamo syo raen to. Muno syo wasabumbundi irati vatano Makedonia mai to syare, “Arakovo Korintus* Munijo Korintus no no propinsijo Akaya rai. wo doije ranunugambeve tume intai to.” Weti wapa bekero manakoe namije mo vatano Makedonia wanui manuga raugabe indamu utavondi wo doije ranunugambe tavon. Soamo syo Titus muno arakovo jirum umawe matutir wasai indamu wapo doije umaso ratayao da ntuna wusyimbe. Indamu vemo syo wasararimbe anakotare so rai mamo ama ine meweno rai nora, yara weapamo tugae rave wapanatatayaube, maisyare syo raura to wemaisy. Ranivara vatano Makedonia inta utavondi reansai arono indati reande wasai, syonae wo wasaen weapamo wapanatatayaube rainy. Weye ranivara wapo doije ranunugambe rainy, indati mbe samaneve rinai weye syanave wasai to, muno weapamo wasamane tavon weye syo wasabumbundi mai to. Maisyare omai ti, syo ratantona kove mamo syo Titusa pe matutir wuisy ude wasai indamu wo doijo manui wapo raurairive umaso ratayao wusyimbe, wirati arono indati risyore, doije mamo ratayaowa ntuna to. Wea umba mo raroron wapo doije raunande irati wasanuga mamaisye rautan, yara vatane inta wo wasantitidi rai jewen.
Wasaemen ayao varije so rai: “Are pirati po anare rayanyum mamaumbe, indati po ama ine ranugan mamaun. Yara are pirati po anare rayanyum manuive, indati po ama ine ranugan manui.” Syare vatane nanentabo po raunande mamaisyo apa ana po rapatimu anuga rarijati. Weramu ranivara anuga muinye jewen, weamo vemo po raunande nora. Muno vemo po raunande weye vatane inta po antitidi rai jinya. Weye Amisye muiny irati vatano po raunande anuga ranayanambe rautane ai. Amisye pamo bambunin indamu Po kove raugaje wasai ti manui, indamu anakotare mamai tenambe wasai tutir, muno mawes indamu wapo kove umaso inta raugaje vatano kaijinta mai tavon. Maisyare Ayao Amisye mo ratoe mare:
“Amisye po apa kove raugaje mawebe irati
vatano awa ananuge meweno maije mansai.
Apa bekobe noa nuge nuganui.” Mazmur 112:9
10 Amisye wepi po anare raugaje indamu wamo rayanyum, muno Po wama anaisye raunande indamu wamo raisy. Muno Wepirati indati Po wapa anakotare raugaje tenambe muno Po raveti nseowa manui indamu wapa kovo wapo raugaje vatane mai nseowa manui tavon. 11 Po anakotaro ngkove raugaje wasai ti manui wirati indamu wapo doije, ananuge raunande manakoeve vatano kaijinta mansai. Weti wapo doije raunande manakoeve arakovo Yudea awa ananuge meweno maije mai, indati ama ine mamo vatano wanui wo kove raura seo Amisye ai arono reamo ratodijo mai. 12 Maisyare omai ti, wapa anakero ngkove umaso ama ine jirum: manasyin, wapo Amisye apa kawasae nanawirati awa ananuge meweno mai maeranande, muno jirume mamo vatano wanui wo kove raura seo Amisy ai. 13 Wapa anakero ngkove umaso mo raroron kakavimbe wapa anave mamo tugae. Indati arakovo Yudea wanui wo Amisye ararimbe weye wo raen weapamo wabeta Ayao Kovo Kristus rai, muno wo ararimbe weye wapo raunande manakoeve mai muno manakoeve vatano kaijinta mansai tenambe. 14 Indati ube sambayambe wasai muno manuga no wasai weye Amisye apa kove manakoeve wasai.
15 Kove raura seo Amisye ai weye Po taune apa Kavo aunande wansai! Amisye apa kovo namije mamo manakoe rave, reamo ratore kakai.

*9:2 Munijo Korintus no no propinsijo Akaya rai.

9:9 Mazmur 112:9