^
2 KORINTUS
Paulus po kove raura
Kangkamambe Amisye ai weye Po wansayove wama siurije rai
Animaisye mi mbewar Paulus pakare no Korintus rai jewen
Wapa arakovo po ayao kakai rave pamo wapo aneme raijar indamu wasanuga nsauman akato
Arono Paulus no no Troas, anuga mamaun
Ayao Kovo Kristus mo kove raunande vatano wanave mai, yara kakaije nde irati vatano wonayo raije mai
Amisye po reansatutir indamu reamo Apa urairijo wanyine ranyao vatane mai
Urairijo wanyine mo Ananyao Musa rakivan
Wansaurata irati kavino kopa wemirati romane raveasyo ama uga rai
Anakotaro ngkakai nande no mine so noa nugoenta ramu, yara anakotaro ngkove no no munijo ntiti noa nuge nuganui
Wansanasino wanyin no munijo ntiti
Paulus po vatane mansanyao indamu wakare Amisye ai
Paulus opamo atawandi siurije muno ana nsosobe rai
Vemo wambe intabove vatano wanave Yesus ai jewene mai nora
Ana mbewar ti Paulus anayanambe
Wapo doije raunande manakoeve wapa arakovo awa ananuge meweno maije mansai
Paulus po Titusa pe apa arakove naye matutir uta no Korintus
Doije ranunugambe Amisye apa kawasae una no Yudea mansai
Paulus po apa anakere raura kakavimbe
Paulusa opi Kristus po atutir, yara kuruno kaijinta ude Korintus rai onawamo jewena
Paulus po apa anakere rararimbe indamu vatano Korintus wo raen kakavimbe Kristus po atutir
Paulus apa mayondi mo Amisye apa vambunine raroron
Paulus anuga mamauno arakovo Korintus mansai
Paulus apa ananyao po raugaje marane rai
Ayao maran